Intake

Zodra we van u een offerteaanvraag voor een (indicatieve) bedrijfswaardering hebben ontvangen, nemen we binnen 2 werkdagen telefonisch of via Skype/Facetime contact met u op voor een intakegesprek via telefoon/Skype/Facetime of een persoonlijk gesprek op uw locatie of in ons kantoor.

Het doel van de intake is onder andere:

 • Kennismaking met u
 • Verkrijgen van inzicht in de achterliggende gedachte en het doel van de opdracht
 • Een eerste indruk krijgen van het te waarderen bedrijf en de markt
 • Belanghebbendende partijen identificeren
 • Informatie krijgen over de potentiële koper (financiële of strategische koper)
 • Vaststellen met welke bijzondere situaties rekening gehouden moet worden en welke specifieke informatie moet worden opgevraagd
 • Toelichten van de aanpak, de planning en het eindproduct van de maatwerk bedrijfswaardering
 • Beantwoorden van uw eventuele vragen

Op basis van het intakegesprek doen wij u een offerte toekomen. Zodra we van u een opdracht hebben ontvangen, starten we met de volgende stap.

Informatie verzamelen

Indicatieve Bedrijfswaardering

U ontvangt van ons een online vragenlijst om meer inzicht te krijgen in de factoren, die een belangrijke invloed hebben op de waarde van het te waarderen bedrijf (de zogeheten waardedrijvers). De vragenlijst gaat over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Attractiviteit van de sector
 • Groeipotentieel
 • Afhankelijkheid van klanten/product-markten/leveranciers
 • Afhankelijkheid van ondernemer/medewerkers
 • Klantenbinding
 • Onderscheidend vermogen
 • Menselijk vermogen
 • Innovatievermogen
 • Professionaliteit
 • Cashflow generatie

Tevens wordt de volgende financiële informatie verzameld:

 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar
 • Prognose voor de komende drie jaar (resultaten, balansen, kasstromen)


Uitgebreide bedrijfswaardering


Naast de online vragenlijst met betrekking tot de waardedrijvers, verzamelen we middels interviews met u op uw locatie of in het kantoor van Bedrijfswaardering-MKB en middels desk research informatie over:

 • de macro-omgeving (economie, politiek, wetgeving, cultuur, demografie, overig)
 • de meso-omgeving (marktomvang en -ontwikkeling, concurrentiekrachten in de sector en de bedrijfskolom)
 • het bedrijf (historie, bereikte positie)
 • de strategie (missie/visie, doelen, strategie/tactiek op hoofdlijnen)
 • de organisatie (mensen, leiderschap/management, structuren, systemen, processen)
 • trends, kansen en bedreigingen, sterkten en verbeterpunten

Onder andere wordt de volgende financiële informatie verzameld:

 • Jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar
 • Actuele tussentijdse financiële cijfers
 • Prognoses voor de komende 5 jaren (resultaten, balansen en kasstromen)

De mate van uitgebreidheid en detail van bovengenoemd informatie is afhankelijk van de overeengekomen reikwijdte van de opdracht (bedrijfswaardering voor intern/extern gebruik of waarde-oordeel/-verklaring).

Fiscale en juridische informatie

Afhankelijk van de overeeengekomen reikwijdte van de opdracht maakt een fiscale en juridische analyse/beoordeling wel of geen onderdeel uit van de bedrijfswaardering. 

Verificatie

Nadat wij de informatie van u hebben ontvangen, starten wij met onze analyses en beoordelingen.

Indicatieve Bedrijfswaardering

Alvorens conclusies te trekken, hebben wij telefonisch of via Skype/Facetime een verificatiegesprek met u om uw antwoorden op de online vragenlijst door te nemen en vragen te stellen over de verstrekte financiële cijfers. Doel is om een beperkte toetsing van de aannemelijkheid van de informatie/cijfers en de risico's te verrichten.

Uitgebreide Bedrijfswaardering

Alvorens conclusies te trekken, hebben wij een persoonlijk verificatiegesprek met u op uw bedrijfslocatie of in ons kantoor om de door ons gehanteerde uitgangspunten, aannames en prognoses met u door te nemen. Dit laatste, om er zeker van te zijn, dat alle specifieke omstandigheden van de onderneming correct worden meegenomen.

Bijzondere aandacht zal in deze stap uitgaan, naar het uitgebreid toetsen van de aannemelijkheid van de informatie/cijfers en de risico's van de door u aangeleverde prognose voor de komende jaren. De toekomstige verdiencapaciteit (de vrije geldstromen) en de risico's in uw markt en bedrijf zijn  namelijk een bepalende factor voor de waarde van de onderneming.

Bedrijf waarderen

Nadat de ontvangen informatie en de analyses/beoordelingen met u zijn geverifieerd, worden de door u verwachte toekomstige vrije geldstromen in ons waarderingsmodel opgenomen en wordt door ons een vermogenskostenvoet vastgesteld. Tevens worden de andere bouwstenen van de waardering bepaald (zoals zelfstandige vruchtdragers, overtollige liquide middelen e.d.).

De economische waarde van het (eigen vermogen van het) bedrijf wordt berekend, met behulp van de Discounted Cashflow (DCF) methode. Voorgaande vindt plaats vanuit het vooraf overeengekomen perspectief: een financiële of strategische koper. Indien relevant en overeengekomen, zullen enkele scenario's worden doorgerekend.

Indicatieve Bedrijfswaardering
Er wordt een Discounted Cashflow berekening gemaakt op basis van beperkte veronderstellingen/procedures en beperkte toetsing op aannemelijkheid van informatie/cijfers en risico's.

Uitgebreide Bedrijfswaardering
Er wordt een Discounted Cashflow berekening gemaakt op basis van uitgebreide veronderstellingen/procedures en uitgebreide toetsing op aannemelijkheid van informatie/cijfers en risico's. De reikwijdte is afhankelijk van de overeengekomen opdracht (bedrijfswaardering voor intern/extern gebruik of waarde-oordeel/-verklaring).

Additionele vragen
Afhankelijk van de overeengekomen opdracht zullen uw additionele adviesvragen worden beantwoord, zoals bijvoorbeeld: hoe kan ik de waarde van mijn bedrijf verhogen? Wat is in de huidige situatie een realistisch koop-/verkoopprijs?

Bovenstaande wordt in een concept bedrijfswaarderingsrapport uiteengezet en onderbouwd.In het geval van een Indicatieve Bedrijfswaardering wordt een economische balans gepresenteeerd met de conclusie met betrekking tot de waarde. In het geval van een Uitgebreide Bedrijfswaardering worden tevens de onderliggende berekeningen in het rapport opgenomen.

Terugkoppeling

Om er zeker van te zijn, dat het concept bedrijfswaarderingsrapport een juiste weergave is van de situatie,  nemen we via telefoon/ Skype/Facetime contact met u op of maken een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek op uw locatie of in ons kantoor voor een toelichting en om uw vragen/opmerkingen te vernemen.

Indien daar aanleiding toe is, zullen wij in het concept bedrijfswaarderingsrapport de noodzakelijke verfijningen aanbrengen, en vervolgens een definitieve versie van het bedrijfswaarderingsrapport naar u sturen (digitaal).

Back to Top