U heeft uw bedrijf met passie, visie en daadkracht ontwikkeld tot wat het nu is. Uw bedrijf heeft duidelijk onderscheidend vermogen en biedt specifieke toegevoegde waarde aan uw klanten, want anders zou uw bedrijf niet kunnen bestaan. Wij durven daarom te stellen, dat uw bedrijf uniek is! Maar: creëert u hiermee ook optimaal economische waarde?

Optimale economische waarde
U creëert economische waarde als de vrije (= vrij uitkeerbare) geldstromen hoger zijn dan de kosten van het geïnvesteerde vermogen. Het is de kunst om het unieke van uw bedrijf te herkennen en verder te ontwikkelen. Dit betekent kiezen voor de (optimale combinatie van) activiteiten waar uw onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde het grootste is of kan zijn en waarvan u mogelijk de schaal kunt vergroten (door bijvoorbeeld: marktpenetratie en -ontwikkeling, repeterende of aanvullende omzet te realiseren, kennis en ervaring overdraagbaar te maken, processen te standaardiseren e.d.). Maar ook zorgen dat het geïnvesteerde vermogen in vaste activa en de mutatie werkkapitaal (voorraden en debiteuren minus crediteuren) zo laag mogelijk blijft door optimaal financieel/-werkkapitaalmanagement. En tenslotte, dat u het risicoprofiel van uw bedrijf (de kosten van het geïnvesteerde vermogen) doelgericht verlaagt door onder andere afhankelijkheden van u, uw sleutelfunctionarissen en enkele grote klanten te verlagen. Kortom: het unieke van uw bedrijf vertalen in duurzame waardecreatie is een uitdaging die uw aandacht verdient, de gezondheid van uw bedrijf ten goede komt en u op termijn geen windeieren legt. 

Bedrijfswaardering en waardeverhoging is maatwerk
Omdat uw bedrijf uniek is, is het waarderen van uw bedrijf en het bepalen van een plan van aanpak voor waardeverhoging maatwerk. Het waarderen middels vuistregels (bijvoorbeeld aantal keer EBITDA) of het louter maken van een Discounted Cashflow berekening (vaak met een druk op de knop geautomatiseerd), gaat volledig voorbij aan het unieke van uw bedrijf. De essentie van bedrijfswaardering is te kijken naar het unieke verhaal achter uw cijfers, te achterhalen aan welke knoppen u kunt draaien om de waarde te verhogen en welke argumenten u kunt gebruiken om een (financiële of strategische) koper te overtuigen van de waarde van uw bedrijf resulterend in een hogere prijs. Register Valuators met verstand van uw business zijn bij uitstek geschikt om dit maatwerk voor u te verrichten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (T 0162-525267, M 06-29202473 of M06-14440591, E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Een vooruitstrevende aannemer heeft ons de opdracht gegeven de economische waarde van het bedrijf te bepalen met als doel de strategie voor de komende jaren vanuit waardeperspectief te optimaliseren. De belangrijkste reden dat de aannemer voor ons heeft gekozen, is de uitgebreide kennis van onze Register Valuator van de sector waarin het bedrijf actief is, op grond waarvan concrete inzichten, adviezen en actieplannen aan de ondernemers kunnen worden verstrekt. Hieronder lichten wij toe hoe wij voor deze klant onze praktische methode 'Bedrijfswaardering in 5 stappen' hebben toegepast.

Bedrijfswaardering in 5 stappen

Uitgangspunt van onze werkwijze is, dat wij optimaal samenwerken met de ondernemer, de accountant en de bedrijfsadviseur van de klant. Doel: toegevoegde waarde leveren en dubbele kosten voor de klant voorkomen

Stap 1 Intake
De ondernemers en de onderneming waren reeds bij ons bekend via een bedrijfsadviseur die de ondernemers heeft begeleid bij het opstellen van een Strategisch Bedrijfsplan

Stap 2 Informatieverzamelen
In deze casus heeft de ondernemer die de functie van financieel directeur vervult, de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar en de prognoses voor de komende 5 jaar aangeleverd voor zowel het resultaat als de balans en de kasstromen. Deze prognoses hebben wij getoetst op aannemelijkheid en bruikbaarheid voor de waardering door onder andere diverse financiële analyse uit te voeren (waaronder benchmarking met overeenkomstige bedrijven), het vinden van onderbouwing in het aangeleverde Strategisch Bedrijfsplan en onze eigen kennis van en ervaring met overeenkomstige bedrijven in de sectorDaarnaast hebben de ondernemers onze online vragenlijst van de Waardedrijvers-scan ingevuld, waarmee wij een goed inzicht kregen in de factoren, die een belangrijke invloed hebben op de waarde van het bedrijf.

Stap 3 Verificatie
In een persoonlijk gesprek met de ondernemers, hebben wij de conclusies van onze eerste analyse/beoordeling van de ontvangen informatie geverifieerd. Doel: samen met de ondernemers een realistisch beeld van de markt, het bedrijf en de (financiële) verwachtingen (prognoses) vaststellen.

Stap 4 Bedrijf waarderen
Op basis van de geverifieerde informatie hebben wij de bouwstenen van de bedrijfswaardering bepaald. Denk hierbij onder andere aan: de vermogenskostenvoet van het eigen en vreemd vermogen, de zelfstandige vruchtdragers, de overtollige liquide middelen en de zogeheten 'debt like' items. Vervolgens hebben wij een Discounted Cashflow berekening  gemaakt en - mede op basis van een gevoeligheidsanalyse - een indicatie van de conomische waarde van het bedrijf bepaald en een plan van aanpak voor waardeverhogende maatregelen opgesteld. Voorgaande is samengevat in een concept bedrijfswaarderingsrapport (inclusief plan van aanpak voor waardeverhoging).

Stap 5 Terugkoppeling
In een bijeenkomst met de ondernemers is het opgestelde concept bedrijfswaarderingsrapport besproken. Op basis van dit gesprek zijn enkele zaken aangescherpt en vervolgens door ons verwerkt in een definitief bedrijfswaarderingsrapport (inclusief plan van aanpak voor waardeverhoging).

Quote van de ondernemers: "Het was verhelderend om te ervaren, dat beslissingen die bedrijfsmatig gezien voor de hand liggen, vanuit waardeperspectief niet altijd het meest verstandig zijn."
Bedrijfswaardering-mkb
In de praktijk blijkt, dat ondernemers een bedrijfswaardering vooral laten uitvoeren als start van een overnametraject (koop of verkoop) als basis voor de prijsonderhandelingen. In deze blog noemen we 10 andere redenen waarom u zou kunnen overwegen om nu de economische waarde van uw bedrijf te laten bepalen door een Register Valuator met kennis van uw business.

10 redenen om nu een bedrijfswaardering te laten doen

  1. U wilt uw bedrijf op de middellange termijn verkopen en wilt weten welk maatregelen u in de komende jaren kan nemen om de waarde van uw bedrijf te verhogen en uw bedrijf verkoopklaar te maken;
  2. U zoekt investeerders voor uw bedrijf en wilt kandidaten overtuigend duidelijk maken op welke wijze uw bedrijf duurzaam waarde voor hen kan creëren;
  3. U wilt met uw medeaandeelhouders (in een aandeelhoudersovereenkomst) goede afspraken maken over een eventuele exit ter voorkoming van vervelende discussies over de waarde van het bedrijf achteraf;
  4. U wilt uw bedrijf op termijn op een zorgvuldige, realistische en (fiscaal) optimale wijze overdragen in de familie;
  5. U wilt in uw strategisch management ook waardemanagement integreren: een waardecreërend bedrijf is immers een gezond bedrijf;
  6. U wilt de economische schade voor uw bedrijf als gevolg van een bedrijfsvoorval laten vaststellen in het kader van een juridische procedure;
  7. U wilt fuseren met een ander bedrijf en een onafhankelijke, realistische waarde laten bepalen voor ieders inbreng;
  8. U wilt de financiële planning van uw toekomst als ondernemer uitstippelen; 
  9. U wilt de going concern waarde van uw bedrijf goed onderbouwen voor de Belastingdienst om optimaal gebruik te kunnen maken van de fiscale regelingen;
  10. U heeft een verschil van inzicht of geschil met uw medeaandeelhouders over bijvoorbeeld de afwikkeling van een earn out regeling.

Waarom de economische waarde?

De economische waarde van uw bedrijf wordt bepaald door de toekomstige verdiencapaciteit (vrij uitkeerbare geldstromen) van uw bedrijf in relatie tot het risicoprofiel (de vermogenskostenvoet) gezien vanuit de positie van een potentiële koper. Derhalve zeggen waarderingsmethoden gebaseerd op het verleden of de actuele balanspositie weinig over wat de koper naar verwachting als vrije geldstroom op zijn geïnvesteerde vermogen zal ontvangen en met welke verwachte risico's. Lees meer in het artikel: Economische waarde is niet een aantal keer EBITDA uit het verleden of de intrinsieke waarde.

Waarom een Register Valuator met kennis van uw business kiezen?

Een Register Valuator (toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators, www.nirv.nl) is postacademisch opgeleid, ervaren en houdt zich aan de beroeps- en gedragsregels van het NIRV. De waarde van uw bedrijf zit in uw business. Daarom is het van belang om een Register Valuator in te schakelen die verstand heeft van uw business.
Een Register Accountant in ons netwerk benaderde ons om een onafhankelijke Indicatieve Bedrijfswaardering te verrichten voor een ondernemer met een communicatiebureau. Het bureau is actief op het gebied van communicatie, reclame, marketing en internet, zowel voor bekende A-merken maar ook voor (regionale) bedrijven. Doel van de bedrijfswaardering was de overdracht van de aandelen van de compagnon op een zorgvuldige wijze mogelijk te maken.

De economische waarde van een onderneming wordt bepaald door de (realistische) verwachtingen met betrekking tot de (groei van de) vrije geldstromen en het risicoprofiel van de onderneming vanuit het perspectief van een (potentiële) koper. Immers, wanneer een (potentiële) koper een investering overweegt in een onderneming, dan verwacht hij/zij daar een rendement op te behalen dat in verhouding staat tot het verwachte risico van de investering en dat vrij uitkeerbaar is.

In het kader van de eventuele overname van de aandelen van een minderheidsaandeelhouder werden wij - via een bedrijfskundig/juridisch adviseur in ons netwerk - door een meerderheidsaandeelhouder van een ICT Consultancy bedrijf benaderd om een berekening van de economische waarde van de betreffende aandelen te maken. De berekening was louter gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, die door ons niet is gecontroleerd op juistheid/volledigheid en niet is getoetst op aannemelijkheid. In deze fase ging het de opdrachtgever slechts om het verkrijgen van globaal inzicht ter voorbereiding op de verkennede gesprekken met de minderheidsaandeelhouder.
Buffett: ‘De rijken zijn gewend aan het gevoel dat het hun lot in het leven is om het beste voedsel te krijgen, de beste scholing, het beste vermaak, de beste huizen, de beste plastische chirurgie, de beste kaartjes voor sportwedstrijden, noem maar op’, somt de 86-jarige belegger op. ‘Met hun geld, zo vinden zij, zouden ze iets moeten kunnen kopen wat voor de massa niet is weg gelegd.’

En om die reden, zo stelt Buffett, ‘heeft de financiële elite — zoals rijke individuen en pensioenfondsen — er grote moeite mee om gedwee een financieel product aan te schaffen dat ook beschikbaar is voor iemand die maar een paar duizend dollar te besteden heeft. En deze terughoudendheid blijft in stand, ook als dat product naar verwachting duidelijk de beste keus is.’

De zoektocht van de elite naar superieur beleggingsadvies heeft volgensBuffett in het afgelopen decennium voor een verspilling van $100 mrd gezorgd.

Downoad artikel Financieel Dagblad
Met deze uitspraak bedoelen we niet, dat we het verleden niet goed moeten analyseren en daar lering uit moeten trekken voor de toekomst. Tevens bedoelen we niet, dat wat in het verleden is opgebouwd en is gerealiseerd geen enkele betekenis heeft voor de toekomst.

Wat met de uitspraak wel wordt bedoeld, is dat economische beslissingen worden genomen op basis van verwachtingen met betrekking tot de toekomst. Als mensen bijvoorbeeld een investering doen in een nieuw woonhuis, dan verwachten zij dat het nut van deze investering groter is dan bijvoorbeeld het nut van het beleggen van het geld in een beursgenoteerd bedrijf of het nut van niet investeren en in het huidige woonhuis blijven wonen (het zogeheten 'opgeofferde nut'). Hetzelfde geldt voor het overnemen van een bedrijf, waarbij een kandidaat-koper tot de overname overgaat als de verwachte vrije geldstromen van het bedrijf groter zijn dan die van alternatieve investeringen bij eenzelfde verwacht risicoprofiel. Als een kandidaat-koper niet verwacht dat zijn toekomstige situatie/positie door de overname verbetert, dan zal hij waarschijnlijk niet tot de overname overgaan.

Kortom: een menselijke, economische beslissing vindt altijd plaats op basis van verwachtingen met betrekking tot de toekomst (vrije geldstromen, onzekerheid en risico, tijdvoorkeur van geld e.d.). Derhalve wordt de economische waarde bepaald door de toekomst.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Schrijft u zich dan in voor een GRATIS Workshop (klik hier), stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0162-525267!

Een advocaat benaderde ons om te onderzoeken of een waardedaling van een verkoop-/reparatiebedrijf van consumentenartikelen, als gevolg van specifieke externe invloeden, aannemelijk is te maken. In dit kader werd een analyse van de ontwikkelingen in de economie, de markt, de omzet, de resultaten, de geldstromen en het klantenbestand verricht, alsmede een denkrichting bepaald voor het bepalen van de mogelijke waardedaling.
Back to Top