Register Valuators met kennis van uw business zijn bij uitstek geschikt om een professionele en onafhankelijke maatwerk bedrijfswaardering te verrichten. De waarde van uw bedrijf zit namelijk in de toekomst van uw business. Waarde wordt namelijk gecreëerd als de toekomstige vrije geldstromen van uw bedrijf de kosten van het geïnvesteerde vermogen overtreffen van de potentiële (financiële of strategische) koper.

In de praktijk worden vaak bedrijfswaarderingen gedaan gebaseerd op prestaties van het bedrijf uit het verleden. Dit is niet juist, omdat het verleden niet representatief is voor de toekomst. De toekomst is onzeker, maar business valuators met verstand van uw business kunnen samen met u een realistische verwachting voor de (middel-)lange termijn bepalen, rekening houdend met verschillende omstandigheden en scenario's, hetgeen onmisbaar is voor een professionele bedrijfswaardering.

Ook worden in de praktijk bij bedrijfswaarderingen vaak vuistregels gebruikt. Deze vuistregels kunnen nuttig zijn als illustratie,  maar met vuistregels kan de waarde van een bedrijf niet professioneel worden bepaald. Niet twee bedrijven zijn identiek en waarde uit zich niet alleen in financiële cijfers, maar ook in uw marktpositie, onderscheidend vermogen, innovatiekracht, strategie, management, personeel, organisatie e.d. Business valuators met kennis van uw business kunnen voorgaande samen met u goed inschatten.

Bij economische beslissingen gaat het om een subjectieve inschatting (= vanuit de huidige en gewenste situatie/positie van de beslisser) van het verwachte nut van een investering ten opzichte van hetgeen de beslisser ervoor moet opofferen (middelen, verwacht nut van een ander goed met overeenkomstig risicoprofiel e.d.; de zogenaamde 'opportunity costs'), rekening houdend met de tijdvoorkeur van geld, risico's en onzekerheid. 

Daarom bepalen de Register Valuators van Bedrijfswaardering-MKB de economische waarde van een onderneming met behulp van de:

  • Discounted cashflow-methode: de waardering van de onderneming vindt plaats door de toekomstige netto vrije geldstomen (free cashflows) van het bedrijf en de belastingeffecten contant te maken op basis van een disconteringsvoet, gebaseerd op de geschatte vermogenskosten van het eigen vermogen, en daar de economische waarde van het rentedragend vreemd vermogen van af te trekken, eventueel na optelling van onder andere overtollige liquide middelen.
Back to Top