In opdracht van de directeur-eigenaar van een technische groothandel hebben wij de prestaties van het bedrijf op de waardebepalende factoren (waardedrijvers) geanalyseerd en aandachts-/verbeterpunten geïdentificeerd. Daarnaast zijn concrete aanbevelingen gedaan voor praktische waardeverhogende maatregelen. Voorgaande is in een persoonlijk gesprek met de ondernemer uitgebreid besproken.

De directeur-eigenaren van een internationale fashion groothandel hebben Bedrijfswaardering-MKB gevraagd een uitgebreide bedrijfswaardering te doen voor hun onderneming en hun te begeleiden bij het doelgericht en planmatig verhogen van de bedrijfswaarde.

In opdracht van de eigenaar van een bedrijf gespecialiseerd in restauratie van gebouwen heeft Bedrijfswaardering-MKB een indicatieve bedrijfswaardering verricht voor de groothandelsactiviteiten van dit bedrijf met als doel het vinden van een participant.
Bedrijfswaardering-MKB heeft in opdracht van een manager van een sportwinkel een indicatieve bedrijfswaardering gedaan ter voorbereiding op de onderhandelingen met de eigenaar over een overname.
Voor de eigenaar van een fruit verwerkend bedrijf is een indicatieve bedrijfswaardering verricht als voorbereiding op de overname van een internetbedrijf in fruitmanden.
In het kader van de verkoop van een productiebedrijf met een innovatief zorgproduct is door Bedrijfswaardering-MKB een indicatieve bedrijfswaardering verricht en samen met de ondernemer de insteek van de onderhandelingen bepaald.
Voor enkele industriële bakkers heeft Bedrijfwaardering-MKB een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een fusie waarbij een indicatieve bedrijfswaardering van de individuele bedrijven en het gefuseerde bedrijf een belangrijke basis vormde.
Bedrijfswaardering-MKB heeft een indicatieve bedrijfswaardering verricht voor metaalverwerkend bedrijf, een informatiememorandum opgesteld en samen met de ondernemer en haar accountant een onderhandelingsstrategie/-tactiek bepaald.
Ter voorbereiding op de onderhandelingen met een potentiële overnamekandidaat heeft Bedrijfswaardering-MKB via een accountant uit haar netwerk een indicatieve bedrijfswaardering verricht en een advies gegeven over de onderhandelingsstrategie/-tactiek (incl. de vraagprijs).
In het kader van een bedrijfsoverdracht in de familie heeft Bedrijfswaardering-MKB een uitgebreide bedrijfswaardering gedaan van een metaalverwerkend bedrijf vanuit het perspectief van de overnemende partij.
Onlangs werd Bedrijfswaardering-MKB benaderd door een van de aandeelhouders van een industrieel bedrijf voor het uitvoeren van een uitgebreide bedrijfswaardering als voorbereiding op het op 1 lijn komen met de andere aandeelhouder (een familielid) en de onderhandelingen met een potentiële overnamekandidaat.

Voor de directeur-eigenaar van een Afvalinzameling, Containerservice en Recycling bedrijf is een uitgebreide bedrijfswaardering gedaan voor het verkrijgen van inzicht in de waarde en de waardebepalende factoren ter voorbereiding op het nemen van maatregelen gericht op het verhogen van de waarde van het bedrijf op middellange termijn.

Bedrijfswaardering-MKB heeft via een accountant in haar netwerk een indicatieve bedrijfswaardering gedaan voor een ingenieursbedrijf in de bouw in het kader van een eventuele participatie van een directeur in het bedrijf.
Bedrijfswaardering-MKB heeft een bedrijfswaardering van een GWW-bedrijf gedaan in het kader van de voorgenomen overdracht van het bedrijf in de familie, gevolgd door het opstellen van een plan van aanpak voor de eventuele overdracht. Voorgaande is herhaald in het kader van de verkoop van het bedrijf aan een grote aannemer.
In opdracht van een bedrijfskundige in ons netwerk hebben wij een uitgebreide bedrijfswaardering van een internetbedrijf begeleid en de uiteindelijke bedrijfswaardering beoordeeld (second opinion).
In het kader van de eventuele overname van de aandelen van een minderheidsaandeelhouder werden wij - via een bedrijfskundig/juridisch adviseur in ons netwerk - door een meerderheidsaandeelhouder van een ICT Consultancy bedrijf benaderd om een berekening van de economische waarde van de betreffende aandelen te maken. De berekening was louter gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, die door ons niet is gecontroleerd op juistheid/volledigheid en niet is getoetst op aannemelijkheid. In deze fase ging het de opdrachtgever slechts om het verkrijgen van globaal inzicht ter voorbereiding op de verkennede gesprekken met de minderheidsaandeelhouder.
Een advocaat benaderde ons om te onderzoeken of een waardedaling van een verkoop-/reparatiebedrijf van consumentenartikelen, als gevolg van specifieke externe invloeden, aannemelijk is te maken. In dit kader werd een analyse van de ontwikkelingen in de economie, de markt, de omzet, de resultaten, de geldstromen en het klantenbestand verricht, alsmede een denkrichting bepaald voor het bepalen van de mogelijke waardedaling.
De eigenaar van een uitzendbureau benaderde Bedrijfswaardering-MKB in verband met een concurrent die het bedrijf graag zou willen overnemen. Bedrijfwaardering-MKB heeft een Waardedrijvers-scan uitgevoerd om een beeld te geven van de attractiviteit van deze mogelijkheid.
Bedrijfswaardering-MKB is benaderd door een kandidaat-participant van een adviesbureau om vanuit haar positie een indicatieve bedrijfswaardering te verrichten als voorbereiding op de onderhandelingen met de andere partner en een advies te geven over de strategie-/tactiek, de overnameprijs en de te zetten stappen.
Voor een organisator van vakbeurzen heeft Bedrijfswaardering-MKB een indicatieve bedrijfswaardering uitgevoerd als second opinion voor een eventueel over te nemen vakbeurs.
Via een accountant in haar netwerk is Bedrijfswaardering-MKB in contact gekomen met een ICT consultancy bedrijf dat overweegt een software/consultancy bedrijf op het gebied van CRM oplossingen over te nemen. Op basis van een door Bedrijfswaardering-MKB verrichte indicatieve bedrijfswaardering werd een indicatieve niet-bindende bieding gedaan op de aandelen van het betreffende bedrijf.
Een regionale dienstverlener op het gebied van vaste, mobiele en internet telefonie heeft Bedrijfswaardering-MKB benaderd voor het verrichten van een uitgebreide bedrijfswaardering om op grond hiervan een informatiememorandum op te stellen voor een potentiële koper, een vraagprijs te bepalen en de onderhandelingen voor te bereiden.

Bedrijfswaardering-MKB is door een makelaar benaderd, die de gelegenheid heeft gekregen om te participeren in een gerenommeerd makelaarskantoor. Op grond van een waarberekening is het voorstel van de verkopers doorgerekend en een plan van aanpak voor het vervolg opgesteld. 

Back to Top