Bedrijfswaardering aannemersbedrijf voor waardestrategie

Een vooruitstrevende aannemer gespecialiseerd in warmtenetten heeft ons de opdracht gegeven een indicatie van de economische waarde van het bedrijf te bepalen met als doel de strategie voor de komende jaren vanuit waardeperspectief te optimaliseren. De belangrijkste reden dat de aannemer voor ons heeft gekozen, is onze uitgebreide kennis van de sector waarin het bedrijf actief is, op grond waarvan concrete inzichten, adviezen en actieplannen aan de ondernemers kunnen worden verstrekt. 

De aanpak

De ondernemers en de onderneming waren reeds bij ons bekend via een bedrijfsadviseur die de ondernemers heeft begeleid bij het opstellen van een Strategisch Bedrijfsplan.
In deze opdracht heeft de ondernemer die de functie van financieel directeur vervult, de jaarrekeningen van de afgelopen 5 jaar en de prognoses voor de komende 5 jaar aangeleverd voor zowel het resultaat als de balans en de kasstromen. Deze prognoses hebben wij getoetst op aannemelijkheid en bruikbaarheid voor de waardering door onder andere diverse financiële analyse uit te voeren (waaronder benchmarking met overeenkomstige bedrijven), het vinden van onderbouwing in het aangeleverde Strategisch Bedrijfsplan en onze eigen kennis van en ervaring met overeenkomstige bedrijven in de sector. Daarnaast hebben de ondernemers onze online vragenlijst van de Waardedrijvers-scan ingevuld, waarmee wij een goed inzicht kregen in de factoren die een belangrijke invloed hebben op de waarde van het bedrijf.
In een persoonlijk gesprek met de ondernemers, hebben wij de conclusies van onze eerste analyse/beoordeling van de ontvangen informatie geverifieerd. Doel: samen met de ondernemers een realistisch beeld van de markt, het bedrijf en de (financiële) verwachtingen (prognoses) vaststellen.
Op basis van de geverifieerde informatie hebben wij de bouwstenen van de bedrijfswaardering bepaald. Denk hierbij onder andere aan: de vermogenskostenvoet van het eigen en vreemd vermogen, de zelfstandige vruchtdragers, de overtollige liquide middelen en de zogeheten 'debt like' items. Vervolgens hebben wij een Discounted Cashflow berekening  gemaakt en - mede op basis van een gevoeligheidsanalyse - een indicatie van de economische waarde van het bedrijf bepaald. Voorgaande is samengevat in een concept rapport indicatieve bedrijfswaardering rapport.
In een bijeenkomst met de ondernemers is het opgestelde concept rapport besproken. Op basis van dit gesprek zijn enkele zaken aangescherpt en vervolgens door ons verwerkt in een definitief rapport.

Het resultaat

Uitspraak van de ondernemers: "Het was verhelderend om in de gesprekken met Bedrijfswaardering-MKB te ervaren, dat beslissingen die bedrijfsmatig gezien voor de hand liggen, vanuit waardeperspectief niet altijd het meest verstandig zijn."