Bedrijfswaardering internationale fashion groothandel voor participatie

De ondernemers van een internationale fashion groothandel hebben ons benaderd om een uitgebreide bedrijfswaardering te verrichten in het kader van een eventuele participatie van een samenwerkingspartij in het bedrijf. Het doel van onze opdracht was om een onpartijdig oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf en daar een verklaring over af te geven, zodat het als onderbouwde basis kon dienen voor de gesprekken met de samenwerkingspartij.

De aanpak


In het kader van een waardering met als doel het vellen van een waardeoordeel en het verstrekken van een waardeverklaring, beperken wij ons niet tot het toetsen van de aannemelijkheid van de veronderstellingen en de informatie die de ondernemer ons verstrekt, maar doen wij ook zelfstandig en rechtstreeks onderzoek om een oordeel over de aannemelijkheid van de vrije geldstroom-projecties en het risicoprofiel van het bedrijf te vormen. Zo hebben wij in deze opdracht, naast de gesprekken met de ondernemers, ook de management team leden geïnterviewd, uitgebreid desk research gedaan en onderliggende specificaties rechtstreeks opgevraagd uit de (ERP-)systemen van het bedrijf.

Het doorlichten van de markt en het bedrijf in alle facetten vormde in deze opdracht de basis voor de bedrijfswaardering. Hiertoe werd een grondige analyse verricht van de omgeving (macro-, meso- en micro-omgeving; kansen-bedreigingen-sterkten-verbeterpunten), de strategie en de organisatie van het bedrijf. Daarnaast zijn de juridische en fiscale aspecten van invloed op bedrijfswaardering en -overdracht op hoofdlijnen in beeld gebracht (om eventueel in een later stadium door een fiscaal-jurist nader te laten onderzoeken c.q. uitwerken). Tevens is uitgebreid aandacht besteed aan de bouwstenen van de waardering, met name de onderbouwing van de kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen, maar ook aspecten als overtollige liquide middelen (liquide middelen niet benodigd voor de operatie), zelfstandige vruchtdragers (zoals onroerend goed in eigendom), debt like items (zoals voorzieningen) en belastingeffecten die van invloed kunnen zijn op de economische waarde. Vervolgens is de economische waarde berekend met een Discounted Cashflow (DCF) berekening (in het bijzonder de Adjusted Present Value methode) en zijn alle voorgaande analyses/beoordelingen in een Waarderingsrapport gepresenteerd en - na bespreking met de ondernemers - definitief gemaakt.

Het resultaat

De ondernemers gaven aan Bedrijfswaardering-MKB het volgende mee: “De Register Valuator van Bedrijfswaardering-MKB had aantoonbare kennis van en ervaring in onze business waardoor het prettig en slagvaardig werken was. Hierdoor hebben we niet alleen een waardering ontvangen, waarmee we op een professionele en respectvolle wijze met onze samenwerkingspartner rond de tafel konden gaan, maar ook aandacht- en verbeterpunten waarmee we inmiddels aan de slag zijn gegaan.”