Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Industrie

‘Bedrijfswaardering-MKB wist onze strategie gericht op duurzame toegevoegde waarde voor de klant en flexibiliteit/schaalbaarheid van de onderneming op juiste waarde te schatten door de uitgebreide ervaring met strategie en reorganisatie in onze sector’

-Eigenaar / Directeur industrieel bedrijf-

Waardeverklaring industrieel bedrijf voor aandeelhouderszaken

Onlangs werd Bedrijfswaardering-MKB benaderd door een van de aandeelhouders van een internationaal productiebedrijf voor het uitvoeren van een uitgebreide bedrijfswaardering als voorbereiding op het op 1 lijn komen met de andere aandeelhouder (een familielid) en de onderhandelingen met een potentiële overnamekandidaat. Het doel van onze opdracht was om een onpartijdig oordeel te vellen over de economische waarde van het bedrijf en daar een verklaring over af te geven, zodat het als onderbouwde basis kon dienen voor besprekingen c.q. onderhandelingen met betrokkenen.


De aanpak

In het kader van een waardering met als doel het vellen van een waardeoordeel en het verstrekken van een waardeverklaring, beperken wij ons niet tot het toetsen van de aannemelijkheid van de veronderstellingen en de informatie die de ondernemer ons verstrekt, maar doen wij ook zelfstandig en rechtstreeks onderzoek om een oordeel over de aannemelijkheid van de vrije geldstroom-projecties en het risicoprofiel van het bedrijf te vormen. Zo hebben wij in deze opdracht, naast de gesprekken met de ondernemers, ook de management team leden geïnterviewd, uitgebreid desk research gedaan en onderliggende specificaties rechtstreeks opgevraagd uit de (ERP-)systemen van het bedrijf.

Het doorlichten van de markt en het bedrijf in alle facetten vormde in deze opdracht de basis voor de bedrijfswaardering. Hiertoe werd een grondige analyse verricht van de omgeving (macro-, meso- en micro-omgeving; kansen-bedreigingen-sterkten-verbeterpunten), de strategie en de organisatie van het bedrijf. Daarnaast zijn de juridische en fiscale aspecten van invloed op bedrijfswaardering en -overdracht op hoofdlijnen in beeld gebracht (om eventueel in een later stadium door een fiscaal-jurist nader te laten onderzoeken c.q. uitwerken). Tevens is uitgebreid aandacht besteed aan de bouwstenen van de waardering, met name de onderbouwing van de kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen, maar ook aspecten als overtollige liquide middelen (liquide middelen niet benodigd voor de operatie), zelfstandige vruchtdragers (zoals onroerend goed in eigendom), debt like items (zoals voorzieningen) en belastingeffecten die van invloed kunnen zijn op de economische waarde. Vervolgens is de economische waarde berekend met een Discounted Cashflow (DCF) berekening (in het bijzonder de Adjusted Present Value methode) en zijn alle voorgaande analyses/beoordelingen in een Waarderingsrapport gepresenteerd en - na bespreking met de ondernemers - definitief gemaakt.

Het resultaat

De opdrachtgever was van mening, dat: "In een familiesituatie liggen zaken vaak erg gevoelig, zeker als men samen in het bedrijf werkt en het bedrijf ook nog eens verkocht gaat worden. Dan kan een onafhankelijk en onpartijdig oordeel van een Register Valuator van Bedrijfswaardering-MKB er aan bijdragen om de emotionele angel uit de discussie te halen." 
Waardeverklaring industrieel bedrijf voor aandeelhouderszaken

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf?

Neem dan contact op met onze ervaren Register Valuator om u een duidelijk beeld te geven over alle mogelijkheden die Bedrijfswaardering-MKB biedt.