Vragen? Bel 06 29 20 24 73LinkedIn

Veelgestelde vragen

Wat is een bedrijfswaardering?

Een bedrijfswaardering van Bedrijfswaardering-MKB is een (indicatief) oordeel over de economische waarde van de (aandelen van) een bedrijf.

De economische waarde van een bedrijf betreft de toekomstige vrije geldstromen die naar verwachting door het bedrijf worden gegenereerd in de toekomst (op basis van een onzekere toekomst onder risicovolle omstandigheden) en die naar de huidige (contante) waarde berekend op basis van een vermogenskostenvoet van een potentiële (financiële of strategische) koper. Derhalve gaat het bij de economische waarde om geld, tijd en risico.

Een bedrijfswaardering is maatwerk, enerzijds omdat uw bedrijf en de verwachtingen met betrekking tot de toekomst van uw bedrijf uniek zijn en anderzijds omdat de economische waarde wordt bepaald door het perspectief van de potentiële (financiële of strategische) koper.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Waarom is een bedrijfswaardering belangrijk?

Deskundigen stellen, dat bedrijven met een goede bedrijfswaardering aanzienlijk sneller worden verkocht. Een te lage waardering kan ertoe leiden, dat u als verkoper niet de maximaal haalbare verkoopprijs in de onderhandelingen realiseert. Een te hoge waardering kan ertoe leiden, dat u niet uit de onderhandelingen met potentiële kopers komt.

Daarnaast worden bedrijven, die beter scoren op de waardebepalende factoren (waardedrijvers), vaak tegen een hogere waarde verkocht. Een bedrijfswaardering geeft inzicht in de waarde van uw onderneming en hoe u deze kunt verhogen.

Als koper van een bedrijf, is het uiteraard van belang, dat u de verdiencapaciteit (de toekomstige vrije geldstromen) en het risicoprofiel van het over te nemen bedrijf (dat tot uitdrukking komt in de door u vereiste vermogenskostenvoet) goed inschat en op grond daarvan bepaalt of de investering verantwoord is. Een bedrijfswaardering geeft u het inzicht om voorgaande economische beslissing te kunnen nemen.

Bedrijfswaardering-MKB kan de economische waarde van een onderneming voor u professioneel vaststellen en onderbouwen. Daardoor kunt u de waarde van de onderneming verhogen en/of zich beter voorbereiden op (onderhandelingen in) een overname of fusie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wat bepaalt de waarde van mijn bedrijf?

Waarde wordt gecreëerd als de toekomstige verdiensten (vrije geldstormen) van uw bedrijf de kosten van het geïnvesteerde vermogen overtreffen. De waarde van uw bedrijf zit dus in uw business. Vandaar dat Bedrijfswaardering-MKB is opgericht door bedrijfseconomen met kennis van uw business.

U kunt de waarde van uw bedrijf verhogen door de structurele verdiencapaciteit te verhogen en/of het bedrijfsrisicoprofiel te verlagen. Lees hoe u voorgaande realiseert in het artikel Hoe verhoogt u de waarde van uw bedrijf?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Wat is het verschil tussen waarde en prijs?

De waarde van uw bedrijf wordt bepaald door het verwachte nut van de benodigde investering ten opzichte van de kosten van het geïnvesteerderde vermogen (het opofferen van een verwacht nut van een andere investering). De prijs is het resultaat van de onderhandelingen tussen koper en verkoper.

De waarde is bij lange na niet het enige dat bij prijsbepaling van belang is. Er zijn veel meer factoren die een grote rol spelen. Lees welke factoren een rol spelen in het artikel De essentie van bedrijfswaarde en prijs.

Bedrijfswaardering-MKB biedt niet alleen een professionele, onafhankelijke bedrijfswaardering, maar bepaalt - als realiteitscheck - ook de impliciete prijsvorming in de markt op basis van benchmarkdata.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Welke methoden voor "bedrijfswaardering" zie je in de praktijk? Wat is de juiste?

In de praktijk zien we dat de volgende methoden in "waarderingsrapporten" worden gebruikt:

  • Intrinsieke waarde-methode: de waarde van het bedrijf wordt gelijkgesteld aan de actuele c.q. genormaliseerde waarde van de bezittingen/activa minus de schulden). Het nadeel van deze methode is, dat het uitgaat van de balans, een momentopname, en dat er geen rekening wordt gehouden met toekomstige vrije cashflows. Bovendien komen immateriële activa zoals bijvoorbeeld: know how, marktpositie, patenten of contracten vaak niet correct tot uitdrukking in de balans.
  • Rentabiliteitswaardemethode: de waarde van de onderneming wordt bepaald door de genormaliseerde winst na belasting (netto winst) van het afgelopen jaar (of het gemiddelde van de afgelopen jaren) contant te maken tegen (te delen door) een verondersteld door vermogenverschaffers geëist rendement (rentabiliteitseis). Het grootste nadeel van deze methode is, dat er geen rekening wordt gehouden met: toekomstige vrije cashflows (inclusief toekomstige investeringen en mutaties in het werkkapitaal) en de gewenste vermogensstructuur (eigen vermogen : vreemd vermogen). De Verbeterde Rentabiliteitswaardemethode houdt wel rekening met de vermogensstructuur door de rentabiliteitseis te baseren op de gewogen gemiddelde rentabiliteitseis (gewogen met de door een koper gewenste verhouding eigen en vreemd vermogen). Echter, de overige nadelen van de Rentabiliteitswaarde methode blijven bestaan.
  • Going concern waarde methode: deze methode combineert de Intrinsieke waarde-methode en de Rentabiliteitswaardemethode door ze te wegen, bijvoorbeeld 3 x intrinsieke waarde en 2 x de rentabiliteitswaarde, en het gewogen gemiddelde van de waarde te berekenen. Deze methode brengt, ten onrechte, verschillende grootheden (een voorraad/tijdstip-grootheid en een stroomgrootheid) met elkaar in verband. Tevens blijven de nadelen van de Intrinsieke waarde-methode en de Rentabiliteitswaarde nog steeds van toepassing.
  • Multiple earnings methode (vuistregels): de waarde wordt bepaald door financiële cijfers uit het verleden te vermenigvuldigen met een factor, die in de sector c.q. bij vergelijkbare bedrijven voor een onderneming is betaald (bijvoorbeeld: factor 5 x gemiddelde EBIT van de afgelopen jaren, EBIT= Earnings Before Interest and Tax). Voorgaande 'vuistregels' zijn gebaseerd op prijsvorming bij andere bedrijven, die zelden vergelijkbaar zijn, want bedrijven zijn niet identiek. Tevens is de prijs niet gelijk aan de waarde van de onderneming voor een bepaalde koper (de waarde wordt namelijk bepaald door de verbetering in de positie/situatie, die de betreffende koper met de transactie kan realiseren), maar een resultante van de onderhandelingen.
  • Discounted cashflow-methode: de waardering van de onderneming vindt plaats door de toekomstige vrije cashflows (geldstromen waarover de investeerder kan beschikken zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt) van de onderneming contant te maken op basis van een disconteringsvoet, zijnde de gewogen gemiddelde kosten van het door een koper geïnvesteerde vermogen. Van de waarde van de onderneming wordt vervolgens de economische waarde van de schulden afgetrokken om de economische waarde van het eigen vermogen te verkrijgen. Deze methode houdt - in tegenstelling tot de voorgaande methoden - wel rekening met de realistisch te verwachten toekomst (in plaats van het verleden) en vrije cashflows (in plaats van winst, dus rekening houdend met onder andere mutaties in investeringen in activa en werkkapitaal).
Bedrijfswaardering-MKB gebruikt de enige juiste methode, namelijk de Discounted Cashflow-methode (DCF-methode), omdat deze niet uitgaat van financiële cijfers uit het verleden (het verleden heeft géén waarde) en boekhoudkundige cijfers (winst geeft géén goed beeld van de vrije geldstromen die een investeerder kan verwachten zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt), maar een beoordeling is van de aannemelijkheid van de verwachte toekomstige verdiencapaciteit van het bedrijf ten opzichte van hetgeen men hiervoor moet opofferen (de kosten van het geïnvesteerde vermogen gebaseerd op het risicoprofiel van het bedrijf) vanuit de positie van de (financiële of strategische) koper.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Ik verkoop mijn bedrijf - accepteren kopers werkelijk een onafhankelijk bedrijfswaarderingsrapport?

Verplaats u in de positie van een koper en vraag uzelf af welke waarde u acceptabeler vindt: één verstrekt door de verkoper of één van een onafhankelijk bedrijf met kennis van uw business en gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen. De voordelen van een onafhankelijke bedrijfswaardering van Bedrijfswaardering-MKB zijn:

  • Veel vergelijkingsmateriaal door ruime kennis en ervaring met maatwerk bedrijfswaarderingen in uw business;
  • Ruime kennis en ervaring met wetenschappelijk onderbouwde waarderingsmethoden;
  • Overtuigingskracht door goede onderbouwing van de bedrijfswaardering in alle facetten;
  • Haalt de emotionele angel uit de besprekingen (verkoper verkoopt zijn "kind" aan een derde of verkoop binnen familie is vaak emotioneel geladen).

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mijn bedrijf is door een moeilijke periode gegaan - heeft een maatwerk bedrijfswaardering wel zin?

Een maatwerk bedrijfswaardering heeft zeker zin, ook na enkele moeilijke (crisis-)jaren. Bij het bepalen van de economische waarde van uw bedrijf wordt namelijk naar de verwachtingen voor de toekomst van uw bedrijf gekeken.

Vaak zal het wel moeilijker zijn om de prijs in de onderhandelingen op het gewenste niveau te krijgen, omdat de koper de relatief lage rentabiliteit van de afgelopen jaren als argument zal gebruiken om minder voor het bedrijf te bepalen.

Door het maatwerk bedrijfswaarderingsrapport van Bedrijfswaardering-MKB staat u sterker in de onderhandelingen omdat de toekomstverwachtingen optimaal worden onderbouwd. Tevens kan het u helpen bij het zoeken naar een 'strategische koper' (een partij die het bedrijf om strategische redenen koopt, zoals schaalvergroting, geografische dekking, uitbreiding assortiment e.d.).

Tenslotte, kunt u met de aanbevelingen in het rapport van Bedrijfswaardering-MKB maatregelen nemen om de waarde doelgericht te gaan verhogen alvorens te verkopen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Wat zijn de kwalificaties van Bedrijfswaardering-MKB?

Bedrijfswaardering-MKB werkt met Register Valuators die de postdoctorale studie Business Valuation met succes hebben afgerond (aan RSM Erasmus University of TIAS Tilburg of Nijenrode University) en zijn toegelaten tot het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV, www.nirv.nl). 

Lees meer over de kwalificaties van ons Team Bedrijfswaardering-MKB.

Bedrijfswaardering-MKB werkt volgens de gedrags- en beroepsregels van het Nederlands Instituut voor Register Valuators. Lees meer over de Gedrags- en beroepsregels van het NIRV.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

In welke regio werkt Bedrijfswaardering-MKB?

Bedrijfswaardering-MKB werkt landelijk met een netwerk van Register Valuators. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Gaat Bedrijfswaardering-MKB wel vertrouwelijk met mijn informatie om?

Uiteraard gaat Bedrijfswaardering-MKB strikt persoonlijk en vertrouwelijk met uw informatie om!

De geheimhoudingsplicht staat beschreven in Artikel 4.3. van de Algemene Voorwaarden van Bedrijfswaardering-MKB (klik hier).

Daarnaast werkt Bedrijfswaardering-MKB volgens de Gedrags- en beroepsregels van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Lees hier de gedrags- en beroepsregels van het NIRV.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of met ons van gedachten wisselen? Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen! (M 06-29202473 of E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

bw mkb adviseurs 1 min